Zestaw 15 prac toponomastycznych publikowanych w różnych opracowaniach zbiorowych (odbitki, nadbitki, wyimki).

KOPERTOWSKA Danuta, Zestaw 15 prac toponomastycznych publikowanych w różnych opracowaniach zbiorowych (odbitki, nadbitki, wyimki). Objętość każdej od kilku do kilkunastu stron. Miejsca, wydawców i daty wydania podane przy opisie. Formaty różne. opr. ppł. narożniki. współoprawne. 24 cm.

Zawiera:: Nazwy miejscowości na pograniczu śląsko-małopolskim. Warszawa 1976. Studia językoznawcze

Nazwy miejscowości od wyrażeń przyimkowych na pograniczu śląsko-małopolskim. Kraków 1975. Zeszyty Naukowe UJ.

Nazwy miejscowe utworzone od nazw miejscowości (na podstawie materiału pogranicza śląsko-małopolskiego). Kraków 1976. Zeszyty Naukowe UJ.

Nazwy miejscowości w formie zestawień :(na podstawie materiału nazewniczego śląsko-małopolskiego pogranicza). Wrocław 1976. Zakład im. Ossolińskich – Wydawnictwo. Onomastica XXI.

Typy nazw zawodów i specjalności przemysłowych w języku polskim. Język Polski 1978.

Kieleckie nazwy osobowe i miejscowe w szesnasto- i siedemnastowiecznych zapisach metrykalnych. Kielce 1979. Stusia Kieleckie 3-4/23-24

Nazewnictwo Kielc w Polsce Ludowej. Rocznik Świętokrzyski 1980

Nazwy miejscowe zawodowe na terenie śląsko-małopolskiego pogranicza. Wrocław1980. Zakład im. Ossolińskich – Wydawnictwo. Onomastica XXV.

Nazwy miejscowości w formie zestawień :(na podstawie materiału nazewniczego śląsko-małopolskiego pogranicza). Wrocław 1976. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo.

Nazwy urzędowe a nazwy potoczne. Język Polski 1980

Odzwierciedlenie dziejów osadnictwa na terenie śląsko-małopolskiego pogranicza w nazewnictwie miejscowym tego obszaru. Kieleckie Studia Filologiczne. 1980

Studium porównawcze nazw ulic i placów Kielc, Radomia i Sandomierza. Onomastica 1981

Nazwy osiedli mieszkaniowych oraz nazwy placów i alei w miastach województwa kieleckiego. Kielce 1983. Kieleckie Studia Filologiczne.

Problem klasyfikacji nazwisk

Typy formalne nazw ulic i placów trzech miast małopolskich: Kielc, Radomia i Sandomierza. Onomastica 1983

236.25 

1 w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Obszar

G. Świętokrzyskie, Kielecczyzna, Ponidzie