Zestaw 22 prac toponomastycznych publikowanych w różnych opracowaniach zbiorowych (odbitki, nadbitki, wyimki)

KOPERTOWSKA Danuta, Zestaw 22 prac toponomastycznych publikowanych w różnych opracowaniach zbiorowych (odbitki, nadbitki, wyimki). Objętość każdej od kilku do kilkunastu stron. Miejsca, wydawców i daty wydania podane przy opisie. Formaty różne.
Antroponimy wydobyte z toponimii małopolsko-mazowieckiego pogranicza. Warszawa :    Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1996 
Hydronimy i nazwy dehydronimiczne Kielecczyzny. Wrocław: Zakład Narodowy im.Ossolińskich. Wydawnictwo, 1989 .      
Hydronimy tożsame z nazwami miejscowości albo pochodne od toponimów lub nazw wodnych. Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny, 2005 . 
Nadania drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych – Czyli co nowego w kieleckiej mikrotoponimii. Kielce : Wydawnictwo AŚ, 2002 . 
Najnowsze nazewnictwo miejskie a typy semantyczne i strukturalne nazw historycznych. Wrocław ; : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986 . 
Najstarsze osadnictwo na obszarze dzisiejszego województwa kielelckiego a nazwy miejscowe tej ziemi. Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny, 1983 . 
Nazewnictwo Kielc w Polsce Ludowej. Warszawa ; Kraków : Polska Akademia Nauk -Oddział, 1980 . 
Nazewnictwo osobowe i miejscowe świętokrzyskich legend. Olsztyn : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1993 . 
Nazwy miejscowe utworzone od nazw miejscowości :(na podstawie materiału z pogranicza śląsko-małopolskiego).     Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976 . 
Nazwy miejscowe wtórne w toponimii województwa kieleckiego. Poznań ; : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny, 1986 . 
Nazwy miejscowe zawodowe na terenie śląsko-małopolskiego pogranicza. Wrocław : Zakład im. Ossolińskich – Wydaw., 1980 . 
Nazwy miejscowości od wyrażeń przyimkowych na pograniczu śląsko-małopolskim. Kraków :Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975 . 
Nazwy miejscowości w formie zestawień :(na podstawie materiału nazewniczego śląsko-małopolskiego pogranicza). Wrocław : Zakład im. Ossolińskich – Wydaw., 1976 . 
Nazwy ulic w miastach województwa kieleckiego Kielce. WSP, 1990 . 
Nazwy ulic w miejscowościach województwa radomskiego. Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny, 1993 . 
Nazwy urzędowe a nazwy potoczne. Kraków : Komisja Języka Polskiego PAU, 1980 . 
Radomskie nazwy etniczne a granica między Małopolską i Mazowszem. Poznań ; :Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny, 1992 . 
Stan badań nazewniczych. Wrocław : Zakład im. Ossolińskich – Wydaw., 1989 . 
Toponimy wtórne województwa radomskiego. Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół    Nauk. Wydział Filologiczno-Filozoficzny, 1993 . 
Współczesna mikrotoponimia miejska na przykładzie Kielc. Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989 . 
Wzajemne uwarunkowania nazewnictwa osobowego i miejscowego. Poznań : Wydawnictwo UAM, 1988 . 
Zmiany w nazewnictwie Kielc w latach 1979-1983. Kielce : WSP im. Jana Kochanowskiego, 1986 .

346.50 

1 w magazynie

Kategoria:

Dodatkowe informacje

Autor

KOPERTOWSKA Danuta

Obszar

G. Świętokrzyskie, Kielecczyzna, Ponidzie